پست های برچسب: جرائم اینترنتی

09.30.2009

نامه افشاگرانه همسر یکی از قربانیان سناریوی گرداب

فعالین خقوق بشر: وی پس از بازداشت همسر خود در فروردین ماه سال جاری با انتشار نامه ای نسبت به افشاگری در خصوص سناریو سازی دستگاه امنیتی به نوبه خود اقدام نمود. دستگاه امنیتی با تهدید خانم افتخاری نامبرده را وادار به سکوت کرد که پس از سپری شدن ماهها سکوت با مشاهده وضعیت مخاطره […]

Free Blog Themes and Blog Templates