پست های برچسب: رياست جمهوری

03.27.2009

شبه کاريزمای کهنه! الف. ع. خ

گویانیوز: با انصراف خاتمی از کانديداتوری رياست جمهوری «مناسک انتصابات» در ايران شکل تازه ای به خود گرفته است. تجربه نشان می دهد که سهامداران حکومت در ايران، برای گرم کردن «مناسک انتصابات» از هر شيوه ای(حيله ای) بهره می برند تا مردم را به شکل آرام و «بی خطر!» در صحنه وارد کنند. چرا […]

Free Blog Themes and Blog Templates