پست های برچسب: سکرتر

03.8.2009

سکرترهای سکسی خدا پیام شما را به خدا می‌رسانند!!!؟؟؟

بی‌بی‌سی: هلندی‌ها با تلفن خدا تماس می‌گیرند بازدیدکنندگان یک نمایشگاه آثار هنری در هلند امکان می یابند که با تلفن خدا تماس بگیرند؛ البته آنها تنها قادرخواهند بود صدای خود را بر روی یک پیامگیر تلفنی ثبت کنند. هدف از فراهم کردن این امکان در قالب یک اثر هنری به نام “خط خدا”، نشان دادن […]

Free Blog Themes and Blog Templates