پست های برچسب: فریدون فرخزاد

10.8.2012

فریدون فرخزاد، ترکیبی از تناقض های پیچیده

بی‌بی‌سی: فرج سرکوهی “در سر زمین من اما انگور ها کشمش می شوند سرباز ها قاضی” سطری از یک شعر فریدون فرخزاد پانزدهم مهرماه سالروز تولد فریدون فرخزاد است که از منظر ترکیب پیچیده مولفه های متناقض در شخصیت فردی، هنری، اجتماعی، سیاسی و فکری و از منظر شجاعت در سنت شکنی و برگذشتن از […]

Free Blog Themes and Blog Templates