پست های برچسب: مانا نیستانی

08.18.2012

درگیرها (۳۳۸)- ای.تی… تلفن… حوزه

مردمک:

08.15.2012

دستش بنده!

مردمک:

06.28.2012

تحریم نفت

روز:

03.1.2012

جدا افتاده طرحی از مانا نیستانی

روز:

08.3.2009

قاب: مانا نیستانی:نگاه پیچیده مخاطب

روز: اگر نگاهی به کارتونهای مطبوعاتی روزنامه های داخلی بیندازیم که یکی دوماه اخیر درباب تحولات سیاسی اجتماعی ایران ترسیم شده اند، به مجموعه از تمثیلات و تشبیهاتی بر می خوریم که با زبان بی زبانی قرار است رنج و تعب، نگرانی و دغدغه های هنرمندان خالق خود را نشان دهند. این آثار قرار است […]

Free Blog Themes and Blog Templates