پست های برچسب: میرزا حبیب الله شیرازی

07.24.2012

ماجرای خواندنی امیر کبیر و شاعر متملق

عصرایران: در پی قطع مقرری شاعر متملق، اعتضاد السلطنه وساطت کرد تا بلکه امیر کبیر او را ببخشد. امیر نیز از دیگر تخصص های قاآنی جویا شد و وقتی دانست که او به زبان فرانسه تسلط دارد،برقراری حقوق قاآنی را مشروط به ترجمه کتابی در زمینه کشاورزی از زبان فرانسه به زبان فارسی کرد. عصرایران […]

Free Blog Themes and Blog Templates