پست های برچسب: کلوتيلد ريس

05.6.2010

مخالفت دادگستری فرانسه با استرداد کاکاوند به آمریکا

خُسن آقا: آقا این فرانسوی ها خیلی حرامزاده هستند، این یکی را هم با کلوتيلد ريس مبادله کرد! رادیوفرانسه: مجید کاکاوند در سخنانی خطاب به خبرنگاران از دادگستری فرانسه به خاطر این که برغم به گفتۀ او “تبلیغات و فشارهای سیاسی آمریکا” به کلیۀ تحقیقات لازم دست زده است تجلیل کرد. این مهندس ایرانی افزود […]

Free Blog Themes and Blog Templates