پست های برچسب: کیارستمی

11.9.2009

نامه بهمن قبادی به عباس کیارستمی: چگونه میتوانیم آسوده بخوابیم؟

پیک ایران: آقای کیارستمی عزیز! در تمام سالهایی که برایم همچون یک پدر مهربان، عزیز و دوست داشتنی بودی، هیچگاه به خودم اجازه ندادم که حتی نامه ای شخصی برایت بنویسم. هروقت می خواستم حرف ها و دلتنگی هایم را به زبان بیاورم، به جایش ترجیح می دادم شنونده حرف های نغز و تاثیر گذار […]

Free Blog Themes and Blog Templates