پست های برچسب: یوسف ندرخانی

02.21.2012

ما به جمهوری اسلامی اعلام میکنیم که این تو بمیری از اون تو بمیریها نیست. خط قرمز ما زندانیهای ما هستند اگر کوچکترین آسیب به آنها وارد شود بدانند که از تمام ظرفیتها خود استفاده خواهیم کرد.

ایران گلوبال: یوسف ندرخانی کشیش در بند کلیسای ایران که از دو سالقبل در زندان لاکان رشت بسر میبرد در اوئل مهرماه امسال مورد محاکمه و حکم اعدام وی به اتهام”ارتداد ملی” صادر شد. هرچند تاکنون در هیچ یک از مقررات جزایی ایران، “ارتداد” به عنوان”جرم” تعریف نشده است، اما از ابتدای انقلاب، شماری از […]

Free Blog Themes and Blog Templates