29.11.2009

بهمني: تورم تا پايان سال به 12 درصد مي رسد، تورم 12 درصدي در دوران ركود وحشتناك است

شفاف: به عقيده كارشناسان تورم 12 درصدي در دوران ركود بسيار خطرناك تر از تورم 60 درصدي در دوران رونق است.
شفاف : رئيس كل بانك مركزي روز گذشته میانگین نرخ تورم پایان سال را 11 تا 12 درصد به شرط اجرا نشدن طرح هدفمند كردن يارانه ها اعلام کرد.

اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان تورم 12 درصدي در دوران ركود بسيار خطرناك تر از تورم 60 درصدي در دوران رونق است.

در اين زمينه عبدالحسين ساسان كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار شفاف اظهار كرد: با توجه به ركودي كه در سراسر جهان حاكم است رسيدن به تورم 12 درصد به هيچ وجه دور از انتظار نيست.

او تاكيد كرد: اگر اقتصاد كشوري سالم باشد در شرايط ركود بايد به تورم منفي دست يابد لذا رسيدن به تورم 12 درصدي از عمق بيماري اقتصاد كشور حكايت دارد.

ساسان با بيان اينكه به دليل عدم فروش زمين و مسكن به طور طبيعي بايد نرخ تورم منفي مي شد خاطرنشان كرد: متاسفانه به دليل تزريق نقدينگي و كسر بودجه هاي پي در پي دولت ما شاهد تورم وحشتناك 12 درصدي هستيم.
او متذكرشد: تورم 12 درصدي در دوران ركود بسيار خطرناك تر از تورم 60 درصدي در دوران رونق است.

اين كارشناس اقتصادي يكي ديگر از دلايل كاهش نرخ تورم را نداشتن تعريف ثابت از تورم در كشور دانست و بيان كرد: تغيير سبد كالاي تورم در سال هاي گذشته و حذف مسكن از اين سبد كالايي نرخ تورم را كاهشي كرده است در حالي كه اگر كالاهاي مورد محاسبه تغيير نمي كرد چنين روندي را نيز شاهد نبوديم.

او عنوان كرد: به نظر مي رسد اين كار براي خطاي كوچك نمايي تورم صورت گرفته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال 1388 معادل 16.7 درصد اعلام شده است. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند 87 معادل 25.4 درصد، در فروردین امسال 24.5 درصد، در اردیبهشت 23.6 درصد، در خردادماه 22.5 درصد، در تیرماه 21.5 درصد و مردادماه امسال 20.2 درصد بوده است.

پیش بینی‌های بانک مرکزی نشان می دهد با پیاده سازی هدفمندکردن یارانه ها بین 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد.

این در حالی است که برخی کارشناسان مسایل اقتصادی شوک تورمی ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها در کشور را بیش از پیش بینی های بانک مرکزی برآورد کرده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates