30.12.2009

حکومت اسلام روی حکومت شیطان را سفید کرده: زیر کردن مردم با ماشین توسط مزدوران نیروی انتظامی

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates