18.01.2010

وعده محاكمه قریب الوقوع متهم اصلی كهریزك

پیک ایران: جهان : در دیدار اخیر چند تن از نمایندگان مجلس با رئیس یكی از قوای سه گانه كشور، مطالب مهمی درباره تخلفات سعید مرتضوی بیان می شود.

در این دیدار پس از اظهارات نمایندگان مجلس، این مسئول ارشد نظام اعلام می دارد با توجه به تخلفات و روحیات سعید مرتضوی با انتصاب وی در دولت مخالف بودیم.

این مقام ارشد همچنین با بیان اینكه قرار بود مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تعزیرات منصوب شود گفت: معتقدم هر مسئولیتی كه نیازی به قضاوت داشته باشد، مرتضوی صلاحیت آن را ندارد.

همچنین منابع آگاه پس از قرائت گزارش بازداشتگاه كهریزك از محاكمه قریب الوقوع سعید مرتضوی و عزم جدی دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات وی خبر می دهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates