09.03.2010

سید علی خامنه ای : چهارشنبه سوری مبنای عقلی ندارد – حافظ بزرگ : وصف رخساره خورشید ، ز خفاش مپرس

SIGHT:جانم ؟ ببخشید ؟ مبنای عقلی ؟ مگر رهبری شما بر یک ملت فهیم و دانا مبنای عقلی دارد ؟ مگر آیت الله شدن یکشبه حضرتعالی مبنای عقلی دارد ؟ مگر انگشتر عقیق رنگ به رنگ و مناسبتی بر دست کردن و داغ بر پیشانی و دشمن دانستن همه جهان مبنای عقلی دارد ؟ آیا ریاست دولت این سیه روی کوته اندیش مبنای عقلی دارد و یا دزدی رای مردم بر اساس عقل انجام شده است ؟
اما سید علی بدان که چهارشنبه سوری به راستی مبنای عقلی دارد . جشن مردم بر گر آتش که نماد پاکی و از عناصر اربعه است در مقدم بهار مبنای عقلانی دارد . متحد شدن مردم و باور بیشماریشان هم به هم چنین .
آری شما شب کوران ، تحمل نور آتش را ندارید . برای شمایان است که حافظ بزرگ فرموده :
وصف رخساره خورشید ، ز خفاش مپرس .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates