08.04.2010

فتوا در باره پرداخت بهای آب مصرفی شهروندان ایران

رادیوفرانسه: آیت الله “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلام ایران با انتشار فتوائی ازمردم خواست بهای آب مصرفی خود را به پردازند. آیت الله خامنه ای در این “فتوا” تاکید کرده است که “امنتاع از پرداخت قبوض آب بهاء جایز نیست و وضو و غسل با آن آب باطل است و مشترک بدهکار و ضامن آن مبلغ است”.

آیت الله “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلام ایران با انتشار فتوائی ازمردم خواست بهای آب مصرفی خود را به پردازند. آیت الله خامنه ای در این “فتوا” تاکید کرده است که “امنتاع از پرداخت قبوض آب بهاء جایز نیست و وضو و غسل با آن آب باطل است و مشترک بدهکار و ضامن آن مبلغ است”. پنج تن از آیت الله های بلند پایه شیعه ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، شبیری زنجان ، علوی گرکانی نیز در ذیل فتوای آیت الله خامنه ای فتاوی ای را در مورد پرداخت پول آب صادر کرده اند. در یک گفت و گوی تلفنی با قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه در باره لزوم صدور چنین ف
رحمت قاسم بیگلو –

توائی از سوی رهبرجمهوری اسلامی پرسیدم . قاسم شعله سعدی در ایران . گوش کنید :

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates