05.09.2010

واتیکان نیز نگران سکینه محمدی-آشتیانی است

رادیوفرانسه: بعد از چند دولت غربی و همچنین بسیاری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی که در بسیاری از کشورهای جهان به حکم سنگسار سکینه آشتیانی اعتراض کردند، واتیکان نیز در این باره اظهار نظر کرد. سخنگوی عالی ترین مرجع مذهب کاتولیک برای خبرنگاران توضیح داد که در مسائل بشردوستانه ای که در کشورهای دیگر پیش می آید، واتیکان معمولاً به صورت علنی و رسمی دخالت نمی کند و راه های دیپلماتیک را ترجیح می دهد.

با اشاره به محکومیت سکینه آشتیانی به سنگسار، واتیکان مخالفت خود را با حکم اعدام یادآوری کرد.
عالی ترین مرجع مذهب کاتولیک تأیید کرد که از “راه های دیپلماتیک” و نه “به شکل عمومی و علنی”، نزد مقامات ایرانی و به نفع سکینه آشتیانی پادرمیانی خواهد کرد.

سخنگوی واتیکان، فدریکو لومباردی گفت که پاپ و دیگر مسئولان واتیکان این پرونده را به دقت دنبال می کنند. او برای خبرنگاران توضیح داد که “مخالفت کلیسا با مجازات اعدام شناخته شده است و سنگسار نیز شکل بسیار خشن همین مجازات است”.

فدریکو لومباردی گفت که دخالت واتیکان در امور بشردوستانه ای که به کشورهای دیگر مربوط می شود، معمولاً به شکل علنی صورت نمی گیرد و بیشتر از طرق دیپلماتیک انجام می شود. وی تأکید کرد که در گذشته، واتیکان بارها در چنین مواردی پادرمیانی کرده است.
شخص پاپ بندیکت شانزدهم در سخنرانی و موعظۀ اخیر خود هیچ اشاره ای به وضعیت سکینه آشتیانی نکرد.

محکومیت خانم محمدی آشتیانی به مجازات سنگسار، واکنش تبلیغی بسیار گسترده و کم سابقه ای را در ابعاد جهانی ایجاد کرد. بعد از مرگ ندا آقاسلطان که تصاویر آن به شکلی بی سابقه در دنیا پخش شد و افکار عمومی را متوجه ایران کرد، حکم سنگسار سکینه آشتیانی شاید دومین موردی باشد که چنین انعکاس جهانی وسیعی داشته است.
اجرای این حکم همچنان معلق مانده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates