21.09.2010

رسالت : احمدی‌نژاد در میان سکینه و کریستین

بازتاب: از ایراد شکلی به این مصاحبه که بگذریم، مهم‌ترین ایراد ماهوی برای مصاحبه طرح موضوع سکینه محمدی – موضوع پیش پا افتاده و خارج از حوزه قوه مجریه – بود که رئیس جمهور می‌توانست با یک جمله این موضوع را مربوط به استقلال قوه قضائیه بداند و با طرح اصل تفکیک قوا از آن بگذرد که با همه زرنگی نگذشت و به توجیه و تاویل موضوعی که اصلا ربطی به قوه مجریه ندارد پرداخت و با ورود به مقوله سنگسار، به همان دامی افتاد که قبلا درموردعفاف و حجاب افتاده بود.
رسالت در یادداشتی با عنوان «احمدی‌نژاد در میان سکینه و کریستین» نسبت به بخش هایی از برنامه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک انتقاد کرد.

در بخشی از این یادداشت آمده است:مصاحبه دکترآقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور با کریستین امانپور و موضوعات مطروحه در این مصاحبه نشان داد که اطرافیان رئیس‌جمهور، مشاوران و ترتیب دهندگان اجرای سفر نه به وظایف قانونی خود آگاهند و نه شئونات شخص دوم کشور را مرعی داشته‌اند.

این روزنامه در ادامه تاکید کرد: احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نظامی است که مهمترین شاخصه‌اش اسلامی است و در راس و صدر این نظام ولی امر مسلمین قرار دارد و پشتوانه رئیس‌جمهور علاوه بر 25 میلیون رای، تنفیذ و تائید مقام عظمای ولایت است. ت

رتیب دادن انجام مصاحبه آن هم بدون قید شرط با یک خانم خبرنگار مسئله‌دار اوج بی‌سلیقگی یا بی‌توجهی همراهان و ترتیب دهندگان این سفر تلقی می‌شود.

رسالت در ادامه افزود از ایراد شکلی به این مصاحبه که بگذریم، مهم‌ترین ایراد ماهوی برای مصاحبه طرح موضوع سکینه محمدی – موضوع پیش پا افتاده و خارج از حوزه قوه مجریه – بود که رئیس جمهور می‌توانست با یک جمله این موضوع را مربوط به استقلال قوه قضائیه بداند و با طرح اصل تفکیک قوا از آن بگذرد که با همه زرنگی نگذشت و به توجیه و تاویل موضوعی که اصلا ربطی به قوه مجریه ندارد پرداخت و با ورود به مقوله سنگسار، به همان دامی افتاد که قبلا درموردعفاف و حجاب افتاده بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates