11.01.2011

کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

بازتاب: كونوميست در گزارش ماه دسامبر 2010 خود عنوان کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال گذشته سه ميليارد و 20 ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جاري با يک ميليارد و 330 ميليون دلار کاهش به يك ميليارد و 690 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0.41 درصد توليد ناخالص داخلي است.
واحد اطلاعات كونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از کاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال جاري خبر داد.

به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه دسامبر 2010 خود عنوان کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال گذشته سه ميليارد و 20 ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جاري با يک ميليارد و 330 ميليون دلار کاهش به يك ميليارد و 690 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0.41 درصد توليد ناخالص داخلي است.

به اعتقاد اين موسسه طي سال‌هاي آتي ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران نوسان خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال آتي يك ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود.

افزايش 400 ميليون دلاري منجر به ثبت رقم يك ميليارد و 600 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 1391 خواهد شد كه اين شاخص طي سال 1392 به يک ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد و 0.24 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

سال 1393 سالي است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با اندکي افزايش معادل يک ميليارد و 650 ميليون دلار خواهد بود كه برابر با 0.23 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.

انتظار مي‌رود در سال 1394 يک ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در کشور جذب شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates