18.02.2011

بیانیه‌: ازفراخوان حرکات اعتراضی روز اول اسفند حمایت می کنیم

حزب دموکرات کردستان: پشتیبانی از حرکت اعتراضی روز یکم اسفندبه خیابان آمدن عمومی ساکنان تهران و اعتراض ایرانیان در دیگر نقاط ایران در روز بیست‌وپنجم بهمن، باری دیگر آشکارنمود که جنبش آزادیخواهی و ضد استبدادی مردمان ایران، علی‌رغم شدت سرکوب و نقشه‌های سیاه حاکمیت، نه تنها زنده است بلکه هر روز رادیکالتر و گسترده‌تر میشود.برخوردنظامی و غیر انسانی حاکمیت بابهره گیری از روشهای گوناگون، منجر به شهادت دو تن دیگر از فرزندان کرد و زخمی و زندانی گشتن بسیاری دیگر از هموطنانمان گشت. از طرف دیگر تهدید به سرکوب و حذف سیماهای برجسته حرکت اعتراضی همچنان در صدر برنامه‌هایشان قرار دارد. حزب دمکرات کردستان ضمن ارج نهادن به حماسه‌ بیست و پنجم بهمن از سوی ایرانیان و ابراز همدردی با خانواده‌های تازه‌ترین شهدای راه مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی، خواستار تداوم نارضایتی و ابراز اعتراض به رژیم استبدادی است. در همین راستا حزب دمکرات کردستان پشتیبانی خودرا از فراخوان نیروهای آزادیخواه، احزاب، سازمانها، انجمنهای مدنی و سیاسی جهت نشاندان نارضایتی و” نه” گفتن به حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی در روزهای جمعه، شنبه ( 29 و 30 بهمن) و یکشنبه(1 سفند) در تمامی کشورهای جهان و ایران اعلام میدارد.
برقرارباد آزادی و پیروزباد جنبش آزادیخواهانه ضد دیکتاتوری در کشورمان
حزب دمکرات کردستان دفتر سیاسی
29 بهمن1389. 18/2/2011

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates