28.05.2011

جعلیات جدید تاریکخانه گافناک

تماشانیوز: گردانندگان سايت تابناک (منتسب به مافياي قاچاق سيگار ايران) که از ايشان به علت انتشار اخبار غلط با عنوان گافناک نيز ياد مي شود، باز هم در خبرسازي هاي خود دچار خطاي بزرگي شدند.

به گزارش «تماشا» از میراث آریا، گردانندگان تاريکخانه تابناک که به علت برخي مسايل ناچار به اختفاي هويت خود هستند، در ساخت خبر کوتاهي با عنوان “خروج اعضاي ارشد شرکت فياک کيش از کشور” دچار اشتباهات متعدد و فاحشي شدند.

1- گردانندگان سايت منتسب به مافياي قاچاق سيگار در نخستين گاف خود همچنان تصور مي کنند که انعقاد يک قرارداد رسمي در کشور همچون مبادله محموله قاچاق سيگار است که بتوان آن را در خفا و به دور از چشم قانون انجام داد و بعد نيز از کشور خارج شد. جهت اطلاع گردانندگان سايت گافناک بايد گفت، انعقاد قراردادهاي قانوني در کشور پروسه اي کاملا متفاوت از قاچاق دارد. لذا امکان تحليل اين مسايل با ذهنيت هاي قاچاقچي که همواره به خلاف خود اشراف داشته و در صدد فرار از پليس و قانون است ميسر نيست.

2- گردانندگان تاريکخانه تابناک در دومين گاف خود که نشان از نقض صريح قانون بوده و امکان پيگرد قضايي براي ايشان دارد، در حاليکه حتي شکايت و احضاريه اي نيز براي شرکت مورد اشاره صادر نشده، خود براي شرکت مذکور حکم صادر کرده و ايشان را متخلف تشخيص داده است!

3- گردانندگان تاريکخانه تابناک در سومين گاف آشکار خود که کل جوسازي ها و دروغ پراکني روزهاي گذشته سايت هاي همسو با خود را هم زير سوال مي برد، مدعي خروج مديران ارشد شرکت فوق الذکر شده اند. در اين صورت اگر فرض را بر صحت خبر اين سايت دروغ پراکن بگذاريم، بايد گفت علي القاعده و برخلاف تمام هياهوي کاذب گردانندگان تابناک در خصوص وقوع تخلف، هيچ پرونده و دادگاهي حتي در مرحله تحقيق نيز وارد اين موضوع نشده که در نخستين گام از مديران شرکت مذکور بخواهد که تا پايان تحقيقات از کشور خارج نشوند!

4- گردانندگان سايت تابناک در اقدامي که نشان از خباثت ايشان دارد، اينگونه القا کرده اندکه مديران شرکت مذکور با 400 ميليارد تومان پول بيت المال از کشور خارج شده اند. اين در حاليست که قرارداد مذکور هيچگاه منعقد نشد که پولي نيز از اين بابت به مجري واگذار شود.

5- گردانندگان سايت تابناک در چهارمين گاف خود مدعي «افشاي اسناد تخلفات» شرکت مذکور از سوي خود و «تعلل دستگاه هاي مربوطه» شده اند که به اين ترتيب بايد گفت گردانندگان اين سايت تعمداً در خروج متخلفان از کشور مشارکت داشته و به ايشان کمک کرده اند! چراکه در غير اينصورت گردانندگان مشکوک اين سايت مي بايست تا زمان ورود نهادهاي قانوني و صدور احکام از انتشار اخبار براي فراري دادن متخلفان خودداري مي کردند!

6- در پايان به گردانندگان سايت تابناک که نقاب بر چهره و در تاريکخانه خود فرياد وامصيبتا و بيت المال سر مي دهند، توصيه مي کنيم براي اثبات حقانيت خود نقاب از چهره برداشته و خود را به مردم معرفي کنند تا مردم نيز با گردانندگان شجاع! و دلسوز! اين سايت آشنا شوند. به اين ترتيب افکار عمومي خود قضاوت خواهند کرد افرادي که در تاريکي نشسته و در ظاهر به دفاع از بيت المال مشغولند! في الواقع داراي محکوميت هاي متعدد قضايي، مرتبط با مافياي قاچاق سيگار و مبلغ استخرهاي مختلط زنان و مردان در کشور هستند يا نه؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates