14.06.2011

برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول

رادیوفرانسه: درایران رویاروئی های سیاسی میان مقامات حکومتی ادامه دارد. به گزارش یک سایت نزدیک به دولت احمدی نژاد “رجانیوز” با حکم رئیس جمهوری اسلامی، وزیراطلاعات دولت “حیدرمصلحی” ازادامه عضویت درشورای پول و اعتبارکنارگذاشته شد.

به گزارش این خبرگزاری، درحالی که تا پیش ازاین وزیراطلاعات به عنوان یکی از اعضای منتخب دولت درشورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین رکن سیاستگذاری پولی کشور حضور و عضویت داشته است، هیئت وزیران دریکی ازجلسات اخیرخود با سلب عضویت وزیر اطلاعات تصویب کرده است که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضوشورای پول و اعتبار تعیین شوند.
لازم به یاد آوری است که محمود احمدی نژاد در ماه فروردین گذشته با صدور حکمی، حیدرمصلحی را از پست خود برکنار کرد که ساعاتی پس از آن وزیر اطلاعات با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای در پست خود ابقاء شد. اکنون خبرمی رسد که وزیراطلاعات به حکم رئیس جمهوری ازشورای پول کنارگذاشته شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates