30.08.2011

الحق که آخوند جانوری است خارق العاده!

یوتوب:

این باکتری‌های دوپا را کسی بهتر از من نمی‌شناسد!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates