30.09.2011

مموتی نژاد و القاعده

خودنویس:
cartoons-alghaede_ahmadinejad.jpg

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates