17.03.2012

سدعلی! پنجره دیپلماسی و سازش در حال بسته شدنه!

خودنویس، اقبال ماهوری:
cartoons-sazesh.jpg

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates