11.05.2012

با صدایِ بلند فریاد می‌زنیم: ” با افتخار مرتدیم “

خردگرایی: گاه در خلوتِ خود به این می اندیشیدم که گالیله چه حسی داشت زمانی‌ که مشاهداتِ علمی‌ِ او باعث خشم پاپ گشت و حکمِ تفکیرِ او صادر شد و یا حکم ارتداد سهروردی توسطِ علمایِ دین و حبسِ او به حکمِ صلاح الدین ایوبی و یا حکم ارتدادِ پور سینا ( ابو علی‌ سینا ) توسطِ عثمان ابن عبد الرحمان سالها پس از مرگِ او و بسیاری دیگر از اندیشمندان و خردگرایان و منتقدینی که در طولِ تاریخ گردنشان را به لبِ تیزِ شمشیرِ ظلم و ستم الله و حامیانِ او هدیه کردند اما آیندگانشان به ارزشِ فکریِ آنها پی‌ برده و نگاهِ آنها را ارج می‌نهند و امروز نوبت حکمِ ارتدادِ یک”رپیست” است به جرمِ اهانت به مقدسات.

حکمِ ارتداد در طولِ تاریخ از جمله از صدر اسلام تا کنون ابزاری در دستِ دکّان داران دین بوده که هر آینه منتقدی بر سره راه آنان قرار می‌گرفت به وسیله حکمِ ارتداد از شرِّ او راحت میشدند.
نمونهٔ بارز از بهره گیرنده ی حکمِ ارتداد، خودِ آقای محمد پیامبرِ مسلمینِ جهان است.

محمد پس از فتحِ مدینه برای رهائی یافتن از شرِّ یهودیان چنین حکم صادر کرد: ” هر یهودی را که بر او مسلط شدید، بکشید ” (۱)
پس از صدورِ این حکم، اولین قربانی، تاجری به نامِ سونایتا بود که به قتل رسید. (۲)
از این نمونه‌ها بسیار است و در این جستار قصد ندارم بحث را صرفاً از نگرِ تاریخی‌ دنبال کنم بلکه کوتاه سخنی با خودِ الله و حامیانِ او دارم.

– ‌ای الله تو همانندِ کودکی خام که خود را در رویاهایش یک سوپرمن می‌بیند، خود را قادرِ مطلق، پر توان، آگاه و دانا میپنداری:
سوره ۷۷: المرسلات – آیه‌ ۲۳، ” و توانا آمديم و چه نيك تواناييم”

– ‌ای الله تو همانندِ یک شیّاد که پس از ارتکاب به جرم به خود افتخار می‌کند، خود را بهترین مکرانگیزان می‌دانی:
سوره ۳: آل عمران – آیه‌ ۵۴ ,”و مكر ورزيدند و خدا مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگيزان است”

-‌ای الله تو همانندِ دیکتاتور‌های بزرگِ جهان مخالفت را بر نمی‌‌تابی و حکمِ مرگش را صرفاً به دلیل عدم سرپیچی از تو سر میدهی‌ آن هم به بدترین شیوه:
سوره ۵: المائدة -آیه‌ ۳۳، سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر او میجنگند و در زمين به فساد میکوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت‏يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

ای الله تو نه قادری نه حکیمی نه رحمانی نه رحیمی و حتّی آنقدر ضعیفی که هوادارانت برایِ حفظِ کلامِ تو نیازمندِ کشتنِ مخالف هستند.
ای الله اگر به راستی‌ موجودیت داشته باشی‌ و آخرتی در کار باشد بدان و آگاه باش که تو را دادگاهی خواهیم کرد.

در آخر روی سخنم به شاهین نجفی است، ساختار شکنی ات را می‌ستایم و به تو شاد باش می‌گویم، باشد تا دیگران نیز خود را از بندِ باید‌ها و نبایدها رها کرده و چون تو بی‌ پروا بتازند.

با مهر
داریوش دولتشاهی

– منبع:

(۱) ابن اسحاق سیرتِ رسول الله صفحه ۱۹۲
(۲) همان، صفحه ۱۹۴

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates