21.05.2012

فتوای امام!

خودنویس:

در این زمینه بخوانید
تحریف زمان و مکان و محتوای سخنان آیت الله امجد درباره اهانت و حکم ارتداد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates