11.06.2012

پس از نفت حالا نوبت آوردن نان سر سفره ملت است!

خودنویس:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates