24.08.2012

یک مسلمان هست آن هم ارمنی‌ست

پروین اعتصامی:

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت، هم کلید زندگیست
گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

مسلمان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates