15.10.2012

انتصاب موسوي تبريزي به دادستاني كل انقلاب، سینما رکس آبادان و اعدام تيمسار سجده اي

انقلاب اسلامی: « بعد از ترور آقاي قدوسي دادستان كل انقلاب، آقاي موسوي تبريزي طي حكمي از طرف آقاي خميني به آن مقام منصوب شد. در آن شبي كه در راديو تلويزيون اعلان شد كه حجت الاسلام موسوي تبريزي دادستان كل انقلاب شده است يكي از زندانيان برايم تعريف كرد: « در آن لحظه پيش تيمسار سجده اي در اطاق يك همين بند نشسته بوديم و وقتي كه اين خبر اعلان شد، تيمسار سجده اي گفت: ’’ انا الـله و نا اليه راجعون.‘‘ پرسيدم يعني چه جناب تيمسار. در جواب گفت: ’’ ديگر كار من تمام است و با آمدن اين شخص مرا اعدام خواهند كرد.‘‘ گفتم چرا؟ گفت: ’’ براي ابنكه من در جريان كامل كم و كيف آتش زدن سينما ركس آبادان هستم و عاملين آنرا مي شناسم و او هم كه خود در اين كار دست داشته است اين را مي داند و براي از بين بردن منبع خبر مرا خواهند زد. چون در پرونده اينجانب اين مسايل منعكس است». بنده خدا درست فهميده بود، چند روز بعد او را صدا زدند و بردند و بعد هم وي را تيرباران كردند.

تيمسار سجده اي در زمان شاه مسئول زندان اوين و كميته مشترك بوده است و بطوريكه مي گفتند: ’’ خانم طالقاني دختر مرحوم آيت الـله طالقاني نامه اي به نفع او نوشته و براي درج در پرونده كه كمكي به وي بشود آنرا براي مسئولين فرستاده بود و درآن نامه از رفتار خوب وي تقدير بعمل آمده بود. « آقاي عزت شاهي نيز كه بعدا به مطهري تغيير نام داد، نامه مشابهي از رفتار خوب وي نوشته و براي درج در پرونده اش ارسال كرده بود. تيمسار سجده اي گفته بود كه ” ما عاملين آتش زدن سينما ركس آبادان را شناسايي كرديم و معلوم شد كه دست چه كساني در كاربوده است و تمام اينها، در پرونده ام مندرج است و لذا به اين علت مرا خواهند زد» و همين هم شد.

منبع: محمد جعفری – کتاب اوین گاهنامه پنج سال و اندی، ص178- 177

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates