01.11.2012

او حداقل این همه شهامت دارد که یکه و تنها بیاد بین شما آسد علی چلاق شما که شهامت بیت الخلا رفتن راهم بدون محافظ ندارد!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates