24.12.2012

به علت افزايش محصولات کشاورزی «سرطان زا» وزير کشاورزی به مجلس فرا خوانده شد

رادیوفردا: صادق خليليان٬ وزير جهاد و کشاورزی روز يکشنبه به منظور پاسخگويی به سوال محمد دهقانی نماينده چناران و طرقبه در مورد علت افزايش محصولات کشاورزی «سرطان زا» درمجلس حاضر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان با اشاره به افزايش آمار مبتلايان به سرطان در ايران، افزود که به علت استفاده از سموم شيميايی خطرناک در توليد محصولات کشاورزی،.يک سوم بيماران سرطانی کشور بر اثر مصرف اين محصولات مسموم، دچار اين بيماری شده اند.
اين عضو هيات رئيسه مجلس اضافه کرد که بر اساس نظر کارشناسان، وضعيت محصولات کشاورزی در کشور خطرناک است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates