31.07.2007

دخل و خرج خزانه کشور

عصرایران: پرداختها خزانه داري كل كشور در سه ماهه اول سال 1386 بابت اعتبارات هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي و همچنين تنخواه گردان استانها مجموعا بالغ بر مبلغ 125868 ميليارد ريال بوده است.
طي سه ماهه نخست سال جاري 128 هزار و 52 ميليارد ريال وارد خزانه كشور شد كه 125 هزار و 868 ميليارد ريال آن خرج شد.

به گزارش فارس، طي سه ماهه اول سال جاري بابت اعتبارات هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه اي و مالي مصوب در قانون بودجه سال 1386 كل كشور مجموعا مبلغي در حدود 118604 ميليارد ريال پرداخت شده است.

مجموع دريافتهاي خزانه داري كل كشور شامل درآمدهاي عمومي و واگذاري دارئيهاي سرمايه‌اي و مالي در مدت ياد شده مبلغي در حدود 128052 ميليارد ريال بوده است.

موجودي حساب درآمد عمومي كشور نزد بانك مركزي در پايان خرداد ماه سالجاري مبلغ 2184 ميليارد ريال مي‌باشد. ضمنا حساب تنخواه گردان نمايندگيهاي خزانه در استانهادر پايان ماه مذكور مبلغ 7264 ميليارد ريال در دفاتر اداره كل خزانه موجودي نشان مي‌دهد.

به گزارش فارس، وصولي درآمدهاي عمومي دولت مشتمل بر درآمدهاي مالياتي( مستقيم و غير مستقيم) و ساير درآمدها شامل درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرايم و خسارات و متفرقه در سه ماهه اول سالجاري مجموعا مبلغي در حدود 51022 مييارد ريال مي‌باشد كه صرفنظر از تركيب اقلام تشكيل دهنده آنها در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل در حدود 6/24 درصد افزايش و در مقايسه با رقام مصوب در قانون بودجه سال 1386 كل كشور در حدود 5/73 درصد تحقق يافته است.

وصولي درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم در سه ماهه اول سالجاري با احتساب مبلغ 7350 ميليارد ريال بابت ماليات علي الحساب عملكرد شركت ملي نفت ايران موضوع جزء ( 1) بند( ج) تبصره ( 11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بالغ بر مبلغ 38181 ميليارد ريال مي‌باشد، مبلغ مذكور معادل 4/77 درصد رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1386 كل كشور بوده و در مقايسه با مبالغ وصولي در سال 1385 در حدود 2/19 درصد افزايش دارد.

نسبت وصولي درآمدهاي مالياتي در سه ماهه اول سال 1386 به كل دريافت‌ها در حدود 8/29 درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل در حدود 9/24 درصد بوده است، اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1386 كل كشور، در حدود ،9/30 درصد مي‌باشد.

وصولي خزانه داري كل كشور در سه ماهه اول سالجاري بابت مالياتهاي مستقيم 25034 ميليارد ريال ( در حدود7/25 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و در مقايسه با رقم پيش بيني شده در حدود 2/80 درصد تحقق يافته است) و بابت مالياتهاي غير مستقيم در حدود 13147 ميليارد ريال( در حدود 5/8 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و در مقايسه با رقم پيش بيني شده در حدود 6/72 درصد تحقق يافته است) بوده است.

وصولي درآمدهاي عمومي استاني در سه ماهه اول سال 1386 مبلغي در حدود 12364 ميليارد ريال بوده است رقم مذكور كه عمدتا درآمدهاي مالياتي مستقيم ميباشد، در مقايسه با رقم پيش بيني شده در جداول پيوست قانون بودجه سال 1386 كل كشور در حدود 8/89درصد تحقق يافته است، ضمنا درآمدهاي ياد شده در مقايسه با عملكرد سه ماهه اول سال 1385 در حدود 5/25 درصد افزايش دارد.

در بين استانها، استان يزد 6/126 درصد تحقق در مقايسه با رقم مصوب بالاترين تحقق و استان بوشهر با 5/66 درصد كمترين ميزان تحقق را داشته‌اند، بعلاوه استان خراسان شمالي با 7/38 درصد افزايش نسبت به رقم وصول در مدت مشابه در سال 1385 بيشترين افزايش و استان بوشهر در مقايسه با عملكرد مدت مشابه در سال قبل در حدود 9/15 درصد كاهش داشته است.

به گزارش فارس، عملكرد وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي مالي در سه ماهه اول سال 1386 مبلغي در حدود 29714 ميليارد ريال بوده است، رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1386 كل كشور در حدود 8/63 درصد تحقق يافته است، مبلغ مذكور در مقاسه با مبلغ وصول در سال 1385 در حدود 5/12 درصد كاهش دارد.

نسبت وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي مالي در سه ماهه اول سالجاري به كل دريافت‌ها در حدود 2/23 درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل در حدود 3/26 درصد بوده است.

اين گزارش افزود: پرداختها خزانه داري كل كشور در سه ماهه اول سال 1386 بابت اعتبارات هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي و همچنين تنخواه گردان استانها مجموعا بالغ بر مبلغ 125868 ميليارد ريال بوده است. اين مبلغ در حدود 7/78 درصد مجموع اعتبارات مصوب مربوط مي‌باشد ، پرداختهاي مذكور صرفنظر از چگونگي و تركيب اقلام تشكيل دهنده آنها در مقايسه با پرداختهاي خزانه داريكل كشور در مدت مشابه در سال قبل در حدود 2/1 درصد افزايش دارد.

پرداختهاي خزانه داريكل كشور در سه ماهه ياد شده بابت اعتبار هزينه مبلغ 96213 ميليارد ريال، اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مبلغ 22202 ميليارد ريال و اعتبارات تملك دارائيهاي مالي مبلغ 00/189 ميليارد ريال، و تنخواه گردان نمايندگي‌هاي خزانه در استانها به مبلغ 7264 ميليارد ريال بوده است.

موجودي حساب درآمد عمومي كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان خرداد ماه 1386 مبلغي در حدود 2184 ميليارد ريال مي‌باشد، موجودي حساب ياد شده در پايان خرداد ماه سال قبل مبلغي در حدود 4445 ميليارد ريال بوده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates