31.07.2007

شادی صدر: محکوم به سنگسار تاکستان صیغه نامه شرعی دارد

عصرایران: او از ديدار خود با مكرمه در زندان تاكستان و وضعيت بد روحي موكلش خبر داد و گفت: “ما كاملا‌ مطمئن شديم كه مكرمه از شوهر اول خود طلا‌ق غيابي گرفته و براي زندگي با جعفر كياني [ديگر متهم پرونده كه سنگسار شد] صيغه‌نامه شرعي و قانوني داشته است.”
پرونده مكرمه ابراهيمي يكي از متهمان پرونده سنگسار تاكستان يك ماه پس از صدور دستور توقف رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي دقيق‌تر به دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه ارسال شد.
شادي صدر يكي از وكلا‌ي اين پرونده با تاييد اين خبر گفت: “روز گذشته متوجه شديم كه پرونده پنجشنبه گذشته [ 4 مرداد] به دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه ارسال شده، به همين دليل ما توانستيم بدل پرونده را در غياب اصل آن مطالعه كنيم.”

او از ديدار خود با مكرمه در زندان تاكستان و وضعيت بد روحي موكلش خبر داد و گفت: “ما كاملا‌ مطمئن شديم كه مكرمه از شوهر اول خود طلا‌ق غيابي گرفته و براي زندگي با جعفر كياني [ديگر متهم پرونده كه سنگسار شد] صيغه‌نامه شرعي و قانوني داشته است.”

اجراي حكم سنگساري كه از سوي شعبه 101 دادگاه جزائي تاكستان پس از گذشت 11 سال از بازداشت اين دو متهم صادر شده بود، همزمان با هفته قوه قضاييه با دستور رئيس قوه قضاييه متوقف شد، اما اين دستور ناديده گرفته و حكم سنگسار متهم مرد پرونده اجرا شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates