09.30.2007

ايـنك آخـرالزمـان!

ایران پرس نیوز: داريـوش سـعديـن
Saadin.Blogspot.COM
1- قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در ميان گروههاي تروريستي از سوي كنگره آمريكا حامل اين پيام واضح است كه جمهوري اسلامي رسما پشتيبان گروه تروريستيي مي باشد كه خود نيز نمي تواند منكر آن شود . از سوي ديگر بنا بر مصوبات سابق كنگره در دادن اختيارات قانوني به دولت آمريكا جهت مبارزه با گروههاي تروريستي و مقصران كشته شدن سربازان آمريكايي ، اين گونه به نظر مي رسد كه عرصه بر جمهوري اسلامي سخت تنگ تر شده است.
2- ناكامي امريكا و متحدانش در شوراي امنيت و تلاش در جهت كشاندن مسئله ايران از سطح شوراي امنيت به حوزه ملي و كنگره ها در واقع نه تنها موفقيتي براي جمهوري اسلامي ، روسيه و چين نمي باشد بلكه فرصتي حياتي براي امريكا و متحدان اوست تا اهدافي چند را همزمان تعقيب كنند. اول آنكه اينان مجالي براي جهت دهي و توجيه افكار عمومي كشورشان در ضديت با جمهوري اسلامي را يافتند و دوم اينكه بهانه هاي لحاظ سختگيري هاي تجاري نسبت به واردات كالاهاي چيني را منطقي تر جلوه مي دهند.
3- سخنان احمدي نژاد در سفر اخيرش كه همواره ناباوري افكار عمومي غرب را در پي داشته از جمهوري اسلامي به واسطه اظهارات مظهر و نمادش ، انچنان چهره نا مطبوعي تصوير كرده كه جهان غرب سياستهايي همچون ضديت با يهوديان ، سركوب آزادي بيان و انكار موجوديت همجنس خواهان را از سوي جمهوري اسلامي ، كاملا متناظر با رژيم هيتلري تعبير مي كنند كه با فشار تبليغات رسانه اي اين تشابه امري بديهي تلقي مي شود.
4- سخنان احمدي نژاد پس از مراجعت به ايران در فرودگاه مهراباد كه تحفه سفرش را افتخار افرين خواند و همچنين اظهار شگفتي و تاثر وي از موجوديت يك نوجوان واكسي و يا يك دختر شانزده ساله دستفروش در گوشه اي از اين جهان به نام “بوليوي” ، حكايتي از نا آگاهي رييس جمهوري است كه هيچ اعتباري براي آگاهي افكار عمومي ملتش و البته سطح معيشت قاطبه آنها قائل نيست. فشارهاي معيشتي بر گرده مردم كه از سوي دولتمردان ناديده انگاشته مي شود خود تيشه اي سهمگين بر ريشه آرامش ايران است.
5- شايعاتي مبني بر تعرض نظامي اسرائيل به پشتوانه آمريكا به ايران پس از ماه رمضان هر چند به واسطه معادلات بازار نفت بعيد به نظر مي رسد اما با تكيه بر آنچه رفت و همچنين پيش بيني اتفاقات و اظهاراتي كه در جمعه آخر ماه رمضان يعني روز قدس رخ خواهد داد نشان اندكي از واقعيتي دارد كه جمهوري اسلامي به سوي عرصه اي پر تنش مي رود . عرصه اي كه به نظر مي رسد تمام جوانب آن از سوي دولتهاي غربي برنامه ريزي و اجرا شده است. پيش بيني دوره اي پر تنش در آينده اي نه چندان دور براي ايران ابدا ناشي از بدبيني و نا اميدي نیست بلكه علنا واقع بيني ناشي از جمعبندي اتفاقات پيرامون مي باشد. طرح مسئله حمله به ايران در تمامي رسانه ها خود زنگ خطر وحشتناكي است كه گوش هوشمان را آزار مي دهد. اينك نه جمهوري اسلامي به بمب هسته اي دست يافته تا سدي در برابر مداخله خارجي باشد و فرصت تغييرات به دست مردم ايران تمديد شود و نه مردم اكنون اراده و اشتياقي براي بدست گرفتن سرنوشت خود دارند. خود كرده را تدبير نيست ، خود را مهياي جبر روزگار مي كنيم.

داريـوش سـعـديـن
هفتم مهرماه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates