30.12.2007

يک فرقه جديد امام زمانی

خُسن آقا: دکان دین در ایران چنان نان و آبدار است که همه سودجویان به آن روی آورده‌اند.
پیک ایران: پوچ گرائي با پوشش ديني هم به بازار آمد! يك گروه 10 ـ12 نفره كه سه چهار روحاني كم سواد نيز در ميان آنها وجود دارد در قم با ادعاي ديدار با امام زمان عليه السلام ذكرهائي را در محفل خود تكرار مي كنند كه محتواي آنها پوچ گرائي و انكار كليه مباني اعتقادي است . بخشي از اين ذكرها چنين است : « نياز به خداي واقعي نيست ـ خداي حقيقي اينجاست . نياز به انتظار امام زمان نيست نيست نيست ـ آماده شدن براي امام زمان اينجاست . نياز به قانون غير الهي نيست ـ حكومت ناب محمدي اينجاست . نياز به بسم الله گفتن نيست ـ با نقطه بسم الله هماهنگ شدن اينجاست . نياز به لا اله الا الله گفتن نيست ـ از لااله عبور كردن و به الا الله رسيدن اينجاست … » . رشد روزافزون اين قبيل مدعيان دينداري كه عموما با هدف فريب عوام الناس و كسب درآمد پديد مي آيند آنهم در شهر قم بسيار نگران كننده است .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates