25.02.2008

تیزر تبلیغاتی فیلم ضد قرانی گرت ویلدرس

Youtube: Geert Wilders Promo/teaser koran movie

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates