04.30.2008

وزير کشور: کسي به من اعلام نکرده برکنار شده ام

عصرایران: وزير کشور گفت: در مورد برکناري و تغيير چيزي به من اعلام نشده و قرار نيست در اين باره از کسي چيزي سوال کنم.

مصطفي پور محمدي، وزير کشور در پاسخ به سوال خبرنگار برنا درباره اينکه آيا از سوي برخي کانديداها شکايتي در مورد مرحله دوم انتخابات صوت گرفته است، گفت: شکاياتي بوده، آنها را بررسي کرده و به شوراي نگهبان ارجاع داده ايم.

پور محمدي در خصوص سوال ديگر خبرنگار ما مبني بر ارزيابي اش از سفر امنيتي هيئت عربستان به ايران با بيان اينکه اين نشست را مثبت ارزيابي مي کنم، تصريح کرد: اين نشست روابط امنيتي بين ايران و عربستان را تقويت کرده و تاثيرات خوبي بر روي آن خواهد داشت.

وي همچنين در خصوص برکناري اش گفت: در مورد تغيير چيزي به من اعلام نشده و قرار نيست در اين باره از کسي چيزي سوال کنم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates