28.05.2008

تازیرانیان و آثار باستانی

حتما بخوانید: شازده ادامه میدهد: “حالا پرسش ما بیسوادان از این با سوادان اینست که اگر اسلام میتوانست محجزه کند و فرهنگ و هنر ایرانی را متبلور کند، چرا از این غلطها با دیگر فرهنگهای باستانی شرق الاوسط نکرد؟ چرا اسلام در شمال افریقا، در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در عراق، و یا در صحرای عربستان سعودی و یا اردنِ هاشمی، باعث تبلور فرهنگ و دیگر معجزات فرهنگی نشده است؟ یعنی اگر این تازیان به ایران حمله نکرده بودند، و شمشیر اسلام را بر گلوی ایرانیان نگذارده بودند، فرهنگ ایرانی پیشرفتی نمیکرد، و درجا میزد؟ فرهنگی که قبل از اسلام آنگونه بوده، با اینهمه کثافت کاریهای مسلمانان و تازی پرستان همچنان سرپا ایستاده و هل من مبارز می طلبد و برای همین هم هست که حتی زیر شلتاقهای تازیان خونخوار نیز همواره متبلور بوده و ایران را سرپا نگاه داشته. یکی نیست به این تخم تازی بگوید ، مهمل گوئی نیز حدی دارد. مرتیکه ذوق و ابتکار ایرانی چه دخلی به آئین بادیه نشینانِ و شمشیرکشان سارق دارد؟ تو دستوراتت را اجرا کن که الان وقت دُم جنبانیدن تو و امثالهم است!”
متن کامل را در وبلاگ ذره بین و بلندگو بخوانید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates