11.29.2008

احتمال کاهش 30 درصدی درآمد مالیاتی

پیک ایران:

دولت سرمایه : یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرد در سال آینده خوشبینانه درآمدهای مالیاتی بین 20 تا 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و وابستگی 90 درصدی درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور به نفت، از یک سو و کاهش قیمت نفت به مرز 40 دلار از سوی دیگر باعث خواهد شد درآمدهای مالیاتی کشور کاهش یابد.به عبارت دیگر آثار کاهش قیمت نفت و بحران جهانی نه تنها باعث کاهش درآمد دولت حاصل از فروش نفت می شود، بلکه باعث کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش واردات، کاهش مالیات بر واردات کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالا و… خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates