12.2.2008

زنان از عرصه و اعيان ارث مى برند

عصرایران: اگر شوهر بچه داشته باشد، زن از قيمت اموال غيرمنقول ارث مى برد، ولى درصورتى كه بچه نداشته باشد از عين تمامى اموال منقول و غيرمنقول ارث خواهد برد.
كميسيون قضايى وحقوقى مجلس شوراى اسلامى با اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنى تعلق ارث از عرصه و اعيان را به زوجه تصويب كرد.

مخبر كميسيون قضايى و حقوقى مجلس در گفت وگو با ايرنا با اعلام اين خبر گفت: براساس ماده ۹۴۶ قبلى زوج از تمام اموال زوجه ارث مى برد ولى زوجه فقط از اموال منقول، ابنيه و اشجار ارث مى برد.

با توجه به فتواى رهبر معظم انقلاب، كميسيون قضايى وحقوقى مجلس تصويب كرد كه زوجه از عرصه و اعيان اموال زوج ارث مى برد.

اميرحسين رحيمى افزود: اگر شوهر بچه داشته باشد، زن از قيمت اموال غيرمنقول ارث مى برد، ولى درصورتى كه بچه نداشته باشد از عين تمامى اموال منقول و غيرمنقول ارث خواهد برد.

وى با بيان اينكه در بررسى قانون مدنى، ماده ۹۴۷ حذف شد، گفت: براساس اصلاح ماده ۹۴۸ قانون مدنى نيز هرگاه ورثه از اداى قيمت امتناع كنند، زن مى تواند حق خود را از تمام اموال استيفا كند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates