12.4.2008

هوشنگ اميراحمدي به علت دزدی ازدانشگاه راتگرز نيوجرسي كنار گذاشته شد

پیک ایران: بنا به گزارشها هوشنگ اميراحمدي ازدانشگاه راتگرز نيوجرسي كنار گذاشته شد. اين بركناري بدنبال بررسي مديريت دانشگاه راتگرز از گزارش هاي دريافتي مبني ازسواستفاده مالي هوشنگ اميراحمدي بهنگام جمع آوري كمك هاي مالي براي مركز مطالعاتي خاور ميانه اين دانشگاه طي دوران رياست وي بر اين مركز بوده است.در بررسي مديريت دانشگاه راتگرز مشخص شد دكتر اميراحمدي با استفاده از عنوان استادي و رياست مركز مطالعات خاورميانه اي اين دانشگاه نسبت به جمع آوري كمكهاي مالي و اعانات مالي براي اين مركزكرده كه قسمتي از اين كمكها به مصرف اهداف شخصي خود و شوراي آمريكاييان ايرانيان رسيده است.وي قبلا رييس بخش برنامه ريزي وسياست عمومي ورياست مركز مطالعاتي خاورميانه دانشگاه راتگرز را بعهده داشت.دكتر امير احمدي اينك استاد مدعو دانشگاه كمبريج انگلستان است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates