12.10.2008

کارخانه منقل تاشو راه اندازی می‌شود!

بازتاب آنلاین: خودکفایی به این می‌گن ها! از این به بعد به کمک فناوری حساس تولید داخلی مشکلات رهبر عظیم الشان هم حل شد و به خوبی خوشی ایشان هم از این به بعد می توانند بدون دغدغه مشکلات منقلی به سفرهای خارج هم بروند. دنیا را چه دیدی شاید هم در جلسه آینده شورای امنیت ایشان با منقل تاشو خود شرکت کردند و با سناتوری‌های خود یا شاید هم آیت الله‌یی های خود دل جماعت شورای امنیت را بدست آوردند!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates