14.12.2008

آموزه‌های اسلامی و جامعه بیمار ایران

اعتماد: متهم به قتل در جلسه محاکمه از شرايط سخت زندان سخن گفت زودتر اعدامم کنيد، ديگر طاقت ندارم

گروه حوادث؛ جواني که متهم است با وارد آوردن ضربه شمشير به پاي پسري ديگر او را به قتل رسانده ديروز براي دومين بار در حالي محاکمه شد که در زندان دچار بيماري رواني شده است.

به گزارش خبرنگار ما، در ابتداي جلسه محمد شادابي، نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد و در توضيح کيفرخواست گفت؛ شاهين متهم 20ساله از سوي دادسرا به خاطر قتل جواني به نام علي مجرم شناخته شده است. مطابق کيفرخواست صادره شاهين 13مردادماه سال 85 وقتي متوجه شد که مقتول و دوستش ميثم مزاحم خواهر او شده اند، با اين دو نفر درگير شد و با وارد آوردن ضربه شمشير به کشاله ران پاي علي وي را به قتل رساند. با توجه به اينکه اولياي دم در جلسه اول محاکمه براي متهم تقاضاي قصاص کرده بودند اين بار بدون اخذ اظهارات آنان شاهين در برابر قضات قرار گرفت و در دفاع از خود گفت؛ قبول دارم علي با ضربه شمشير من کشته شده است، اما از آنجايي که در زندان به بيماري روحي و رواني مبتلا شده ام و داروهاي بسيار قوي اعصاب مصرف مي کنم، حالا به ياد ندارم که حادثه چطور اتفاق افتاد. من حافظه ام را از دست داده ام و فقط مي دانم که به عمد علي را نزدم، وقتي با ميثم درگير شدم، او سعي کرد شمشير را از من بگيرد و من مقاومت کردم در اين کشمکش يکدفعه شمشير به پاي علي خورد. وي ادامه داد؛ خانواده ام خيلي براي گرفتن رضايت تلاش کردند اما خانواده علي حاضر به بخشش من نيستند. شرايط من در زندان بسيار بد است و اعصابم کاملاً به هم ريخته من بيش از 29 بار خودکشي کرده ام و هر بار نجاتم دادند، من باز هم اين کار را مي کنم چون ديگر نمي توانم شرايط زندان را تحمل کنم و از شما هم مي خواهم اگر قصد داريد برايم حکم قصاص صادر کنيد، هر چه زودتر آن را اجرا کنيد.

وقتي قاضي دادگاه اصرار کرد متهم در مورد روز حادثه بيشتر توضيح دهد، شاهين گفت؛ آنچه به ياد داشتم گفتم و چيزي بيشتري ندارم بگويم و مي دانم چه حکمي در انتظار من است. سپس وکيل شاهين برابر قضات قرار گرفت و گفت؛ مدارک موجود در پرونده نشان مي دهد شاهين خودش اقدام به زدن ضربه نکرده است، بلکه زمان درگيري ميثم به سمت او رفته تا شمشير را بگيرد و از طرفي علي هم دست به گردن شاهين انداخته تا او را از حمله بازدارد. در اين بين وقتي ميثم دسته شمشير را رها کرد شمشير به جلو پرت شد و به پاي علي فرو رفت. وي ادامه داد؛ موکل من به دليل شرايط سخت زندان دچار بيماري روحي و رواني شده و گذشته را به ياد نمي آورد، آنچه گفتم برگرفته از اعترافات خود او در مراحل مختلف بازجويي است و هيچ جا اين اعترافات تغيير نکرده است. البته نبايد فراموش کرد که درگيري توسط علي و ميثم آغاز شده بود، آنها ابتدا شب قبل از حادثه با شاهين درگير شدند و فرداي آن روز دوباره اين درگيري ادامه پيدا کرد و آن دو باز هم به سراغ شاهين رفتند که متاسفانه اين حادثه رخ داد. در ادامه جلسه محاکمه شاهين بار ديگر برابر قضات قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را مطرح کند، وي گفت؛ من هيچ حرفي ندارم فقط از شما مي خواهم که هر چه زودتر مرا از اين شرايط نجات دهيد. در پايان جلسه محاکمه، هيات قضات (رحيمي، سالاري، ملکي، بومي و عزيزمحمدي) وارد شور شدند تا راي خود را درباره اين پرونده صادر کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates