12.23.2008

بسیج و کارت ورود به دانشگاه تهران !

خُسن آقا: ما که بخیل نیستیم که وقتی خودشان این اطلاعات را برملا می‌کنند ما هم منعکس می‌کنیم.
مهدی خزعلی: در مجلسی بحث تفاوت شکلی دانشجویان علم و صنعت در دیدار رهبری و دانشگاه تهران در دیدار خاتمی بود، عزیزی از بسیجیان که فرزند یکی از مدیران امنیتی کشور بود می گفت: دانشگاه تهران بی در و پیکر است، وقتی در آن مراسم می گذارند از در و دیوار و زیرزمین نیرو وارد آن می شود، تعجب کردم ، گفتم من فارغ التحصیل دانشگاه تهرانم، مسیر زیر زمینی آنرا نمی شناسم!

پاسخ داد: آنقدر کارت جعلی می سازند و هر کسی وارد دانشگاه می شود، و من باز تردید کردم که امکان ندارد! حتی خبرنگاران را راه ندادند که فقط دانشجوی دانشگاه تهران حق ورود دارد!! و او برای اثبات ادعای خود گفت: هر وقت مراسمی در دانشگاه تهران برگزار می شود به من زنگ می زنند که کارتت برای شرکت در مراسم آماده است!! به او گفتم : آیا این گونه دفاع از دین و اسلام مشروع است؟ گفت: نه ولی همه این کار را می کنند!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates