12.26.2008

۲ ویدیو کلیپ ساز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین می باشند

خبرنامه امیرکبیر: بنابه گزارشات رسیده از بند ۲۰۹ زندان اوین، دو زندانی که به خاطر ساختن ویدیو کلیپ در سلولهای انفرادی و در شرایط بسیار سختی بسر می برند.

آقایان غفوریان و سراخوانی ۲ زندانی که مدتی نامعلوم بخاطر ساختن ویدیو کلیپ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده اند. و در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندانی هستند.آنها هنگام دستگیری توسط مامورین وزارت اطلاعات بشدت مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفته اند. و در زمانی که در سلولهای انفرادی بسر میبردند مورد بازجوئی ،بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند که موردشکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته اند.

آنها در حال حاضر دریک سلول انفرادی زندانی هستند که معمولا برای نگهداری یک زندانی بکار برده می شود . سلولی که آنها در آن زندانی هستند فاقد وسائل گرمایی است و دریچه ای که در بالای سلول قرار دارد باز می باشد . این ۲ زندانی از داشتن پتو و لباس گرم به اندازه کافی محروم می باشند. سوز سرمای شدید و نداشتن پوشش کافی باعث بوجود آوردن شرایط بسیار سختی را برای آنها شده است. آنها در هفته ۲ بار حق استفاده از حمام را دارند در حمامی که دریچهای آن باز است و آب آن نسبتا سرد می باشد.

در حال حاضر این شیوه شکنجه را علیه دانشجوی زندانی هود یازرلو بکار برده می شود. و به نظر می آید که بازجویان وزارت اطلاعات (شکنجه گران ) ایجاد چنین شرایط سخت و طاقت فرسا را علیه سایر زندانیان سیاسی و زندانیان که در بند ۲۰۹ زندانی هستند بکار می برند.

از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات خانواده های آنها را تحت فشار قرار داده اند که موضوع دستگیری فرزندانشان را نباید با کسی در میان بگذارند در غیر این صورت آنها هم دستگیر و همچنین برای فرزندانشان بد خواهد شد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،ضرب و شتم و انتقال این دو ویدیو کلیپ ساز را به سلولهای انفرادی و مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها و همچنین قرار دادن آنها در شرایط سخت و طاقت فرسا را محکوم می کند. و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates