12.30.2008

بازجوي اطلاعات ، يكي از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان همدان را براي «گفتگو» احضار كرد.

خبرنامه بوعلي سينا: پس از موج احضارهاي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان همدان به كميته انضباطي دانشگاه بوعلي سينا، در طي چند روز اخير يكي از بازجويان ستاد خبري اطلاعات غرب استان تهران در تماس‌هاي مكرر با خانواده كاوه رضائي عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان همدان به صورت شفاهي وي را براي «گفتگو»احضار كرده است.

به گزارش خبرنامه بوعلي سينا، يكي از بازجويان ستاد خبري اداره كل اطلاعات غرب استان تهران، در تماس هاي مكرر با خانواده اين فعال حقوق بشر، در ابتدا خود را به عنوان يكي از دوستان وي معرفي كرده و خواستار ملاقات با وي شده، اما پس از ناموفق بودن اين دروغ در تماس‌هاي بعدي با لحني پرخاشگرانه و تهديد آميز، خواستار تماس فوري اين فعال حقوق بشر با شماره تلفن اين بازجو در ستاد خبري اداره كل اطلاعات غرب استان تهران شده است.

قابل ذكر است، در روزهاي اخير موجي از احظارهاي فعالين دانشجويي و افراد مرتبط با تشكل‌هاي دانشجويي در ارتباط با فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي شروع شده كه مي توان از احظارهاي فعالين استان تهران در ارتباط با مراسم روز دانشجوي دانشگاه تهران «دانشگاه، فرياد آزادي»، احظار گسترده دانشجويان دانشگاه شيراز به جرم شركت در مراسم روز دانشجوي امسال، احظار فعالان دانشجويي همدان كه در روز دانشجوي امسال به دليل حضور درمراسم ورز دانشجو با گاز اشك آور در محيط بسته دانشكده مورد هجوم قرار گرفتند، نام برد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates