30.12.2010

ماشین مشتی ممدعلی هم بوق داره هم صندلیفریبکاری حرفه آخوند است، توقع دیگری از آنها دارید!؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates