05.02.2009

کانادا از توانائی پرتاب موشک دوربرد توسط ایران ابراز نگرانی کرد

رادیوفردا: دولت كانادا، پرتاب موشك ماهواره بر توسط جمهورى اسلامى را مايه نگرانى عميق دانست و از ديگر كشورها خواست در صدور تجهيزات و فناورى به ايران مراقبت بيشترى به عمل آورند.
وزير خارجۀ كانادا ديشب گفت: از آنجا كه ايران نتوانسته است ثابت كند فعاليت هاى هسته ايش مقاصد نظامى ندارد، توانايى جديد پرتاب موشك هاى باليستيك، نگرانى عميقى در جامعه بين المللى بوجود آورده است .
جمهورى اسلامى ،روز دوشنبه ، براى نخستين بار، يك ماهواره را بوسيله موشكى ساخت ايران در مدار زمين قرار داد.
وزير خارجه كانادا از ايران خواست بيدرنگ قطعنامه هاى سازمان ملل متحد را اجرا كند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates