28.02.2009

سایت خبرنامه امیرکبیر هک شده!؟

خُسن آقا: سایت خبرنامه امیر کبیر منبع موسق و خوبی است برای خبرهای دانشجویی و حقوق بشری. بیش از دو روز است که این سایت خبری قابل دسترسی نیست. از شواهد چنین به نظر می‌رسد که این سایت هک شده باشد. آیا کسی اطلاع دقیقی از این موضوع دارد؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates