02.03.2009

دستور العمل محرمانه انتخاباتی به مراکز دولتی ودانشگاهها

جمهوریت: گفته می شود دولت طی دستور العمل محرمانه انتخاباتی به تمام موسسات، دانشگاهها و مراکز عمومی کشور اعلام کرده به هیچ یک از کاندیداهای انتخاباتی مجوز حضور و سخنرانی داده نشود.

بر اساس این دستور العمل به جز محمود احمدی نژاد که مقام ریاست جمهوری را دارد، کاندیداهای دیگر اجازه سخنرانی ندارند. به مسئولان نهادهای یاد شده به خصوص روسای دانشگاهها و دانشکده های دولتی گفته شده که دلیل چنین مخالفتی را ممنوعیت قانونی کاندیداهای انتخاباتی از در اختیار گرفتن امکانات دولتی برای تبلیغات انتخابات عنوان کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates