15.04.2009

رهبر سنديکای کارگران هفت تپه پس از ۴۰ روز آزاد شد

خبرنامه امیرکبیر: علی نجاتی، رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز سه شنبه و در پی اعتراض های سازمان های کارگری و حقوق بشری در ايران و جهان، پس از ۴۰ روز آزاد شد.

اين فعال کارگری در سال ۸۶ نيز به اتهام مشارکت در حرکت های صنفی ۳۵۰۰ کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان به مدت چند ماه بازداشت شده بود.

آقای نجاتی روز هجده اسفند سال گذشته در حالی بازداشت شد که همراه با چهار تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در انتظار اعلام حکم دادگاه خود بود.

اتهام علی نجاتی و ديگر همکارانش، تبليغ عليه نظام عنوان شده است.

در اين ميان، خانواده و وکيل مدافع علی نجاتی تا يک ماه از محل زندان او بی اطلاع بودند تا اينکه در روز ۱۸ فروردين ماه اعلام شد که اين فعال کارگری در سلول انفرادی اداره اطلاعات اهواز زندانی است.

وضعيت علی نجاتی در مدت ۴۰ روز گذشته موجب نگرانی سازمان های کارگری و حقوق بشری در ايران و جهان شده بود و آنان از احتمال فشارهای جسمی و روحی بر او ابراز نگرانی کرده بودند.

بحث فشارهای جسمی و روحی در شرايطی عنوان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در موارد مشابه، اين موضوع را رد کرده‌اند.

با اين همه، برخی از متهمان آزاد شده و نيز سازمان‌های حقوق بشری در گذشته، بر وجود فشارهای جسمی و روحی بر زندانيان سياسی، عقيدتی و مدنی تأکيد کرده‌اند.

در ماه های گذشته و به موازات از سر گيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر فعالان کارگری اين کارخانه افزايش یافت. اين در حالی بود که فعاليت های اين تشکل مستقل کارگری، تاثيراتی را نيز بر کارگران در استان خوزستان و ديگر مناطق ايران داشته است.

اين موضوع باعث شد که وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه مخالفت کنند.

پيش از آزادی رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی و خدمات، سازمان عفو بين الملل، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر خواستار آزادی فوری اين فعال کارگری شده بودند.

در همين حال، گزارش هايی که از سوی مقام های قضايی تاييد نشده، حاکی از صدور حکم يک سا ل زندان برای جليل احمدی، فريدون نيکو فر، علی نجاتی، قربان عليپور ومحمد حيدری مهر، پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، از سوی دادگاه انقلاب شهر دزفول است.

در حکم دادگاه، شش ماه از محکوميت آقايان احمدی، نيکو فر، نجاتی و عليپور، و هشت ماه از محکوميت آقای حيدری مهر به مدت پنج سال تعليق شد.

رهبران کارگران هفت تپه در عين حال، به مدت سه سال نيز از حضور در تمامی فعاليت ها وانتخابات صنفی کارگران محروم شدند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates